Regulamin

FOR ENGLISH

Postanowienia ogólne

Portal Fotoferia jest serwisem internetowym dedykowanym dla twórców fotografii. Każdy Użytkownik po spełnieniu warunków określonych w niniejszym Regulaminie oraz akceptacji Regulaminu ma prawo do publikowania własnych Fotografii komentowania Fotografii innych Użytkowników na zasadach określonych w dalszej części Regulaminu. Niniejszy Regulamin dotyczy serwisu dostępnego pod domeną http://www.fotoferia.pl. Administrator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do Regulaminu po uprzednim poinformowaniu Użytkowników na stronie http://www.fotoferia.pl  z 7 - dniowym wyprzedzeniem.


Ważne punkty: (od 19.02.2014 & 19.04.2016)

1. Portal Fotoferia jest portalem ściśle moderowanym i wszelkie przejawy łamania Regulaminu mogą być karane  całkowitą blokadą konta. Właściciel i Zespół Portalu prowadzą politykę "zero tolerancji" wobec "niefotograficznych" zachowań Użytkowników. Wstawianie prowokacyjnych zdjęć, komentarzy, psucie atmosfery Portalu poprzez jawne szyderstwo z jego wartości może być karane surowo i bez ostrzeżenia. 

2. W związku z powszechnych użyciem programów graficznych idącym dalej niż tylko korekta obrazu, wprowamy ścisłe zasady kategoryzowania i opisu zdjęć opisane w artykule Kategorie: http://www.fotoferia.pl/read/Kategorie

3. Administracja ma prawo poprosić o wgląd do plików źródłowych umieszczanych na portalu zdjęć i w przypadku jakichkolwiek wątpliwości (prawnych czy etycznych) zdjęcia będą natychmiast usuwane. 

 

 

 

Artykuł 1. Definicje.

 

Terminy użyte w Regulaminie na jego użytek mają znaczenie wskazane poniżej:

 

Analiza

Rzeczowa Analiza Fotografii Użytkowników opublikowanych na Portalu dokonana przez innych Użytkowników odnosząca się w sposób kompetentny i fachowy do zawartości artystycznej, merytorycznej i technicznej Fotografii. Analiza może zawierać elementy krytyczne i edukacyjne.

 

Autor

Osoba fizyczna będąca twórcą prezentowanych na stronach Portalu Fotografii.

 

Ciemnia

Dział Portalu w którym opublikowane są Fotografie odrzucone po głosowaniu.

 

Czat

W ramach czata Użytkownicy mają możliwość wymiany informacji, prowadzenia i zaproszenia innych osób do dyskusji na określony temat związany z fotografią. Komunikacja odbywa się w czasie rzeczywistym.

 

Forum

Dział Portalu w którym znajdują się posty umieszczanie przez Użytkowników Portalu oraz Zespół Portalu.

 

Fotoferia Club  

Stowarzyszenie zarejestrowane w Koszalinie w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nazwą „Fotoferia Club” z siedzibą w Kołobrzegu zarejestrowane 26.05.2010. Zrzesza Fotografów uczestniczących w życiu Portalu Fotoferia. Do Klubu można zapisać się klikając na "przyłącz się" w profilu klubowym. Więcej informacji na temat Klubu tutaj. Klub jest lokalnym przedstawicielem FIAP (ILFIAP) i 02.11.2015 otrzymał artystyczny tytuł dla klubów CAFIAP (Club Artiste FIAP) za wysokie miejsca w corocznych klubowych konkursach Pucharu Świata FIAP. 

 

Fotografia

Przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w  postaci pliku cyfrowego, który za  zezwoleniem Użytkownika Portalu został opublikowany na stronach Portalu.

 

Galeria Wysoka

Dział Portalu w którym znajdują się Fotografie Użytkowników, które po wstępnej selekcji poprzez innych Użytkowników Portalu zostały umieszczone w tym dziale przez Zespół Portalu na podstawie spełniania przez nie wysokich standardów technicznych oraz artystycznych.

 

Galeria Niska

Dział Portalu w którym znajdują się Fotografie Użytkowników, które przeszły pozytywną selekcję w Galerii Inferia.

 

Inferia

Dział Portalu funkcjonujący na zasadzie poczekalni dla Fotografii  dodawanych   anonimowo przez Użytkowników bez możliwości ich oceniania.

 

Konto

Prowadzone przez Portal konto Użytkownika oznaczone unikalną nazwą, identyfikującą Użytkownika (login), które gromadzi dane Użytkownika udostępnione w zakresie przewidzianym przez przepisy prawa, zasady działania Portalu oraz niniejszy Regulamin.

 

 

 

Kontra

Galeria Fotoferii stanowiąca zbiór fotografii z pogranicza Ciemni i Galerii Niskiej. Tu trafiać mają fotografie wzbudzające  sprzeczne reakcje użytkowników, zdjęcia kontrowersyjne, zdjęcia pod którymi wywiązała się ciekawa pod względem dydaktycznym dyskusja. Pełne zasady działania galerii Kontra opisane są tutaj: http://www.fotoferia.pl/read/Kontrowanie

 

Portal

Serwis internetowy poświęcony twórczości fotograficznej, poszerzony o różnorodne funkcje internetowe, dostępny z adresu internetowego: http://www.fotoferia.pl/

 

Statusy Użytkowników

Administracja zastrzega sobie prawo do wcześniejszego przyznania statusu Amator/Fotograf biorąc pod uwagę dorobek fotograficzny użytkownika prezentowany na Portalu oraz aktywność użytkownika (aktywność głosowania, jakość komentarzy napisanych analiz). Statusy PRO i ART są uzależnione od aktywności Użytkownika na Portalu i jego dorobku fotograficznego. Nieprzestrzeganie Regulaminu może skutkować cofnięciem awansu.

 

Debiutant

Status nadany nowemu Użytkownikowi Portalu po zakończeniu przez niego Rejestracji w Portalu, który ma prawo do: publikacji 2 Fotografii tygodniowo w Inferii, analizowania Fotografii  innych Użytkowników we wszystkich galeriach z limitem minimum 150 znaków, brania czynnego udziału w dziale Forum oraz dodawania Fotografii do ulubionych.

Adept

Status Użytkownika Portalu nadany mu poprzez osiągnięcie 5 polecanych analiz ("polecona analiza" do wyższego statusu to analiza polecona przez 3 użytkowników o statusie co najmniej Fotograf)  lub 5 zdjęć w GN lub 100 punktów otrzymanych za opublikowane zdjęcia.  Adept może oceniać zdjęcia. Status nadawany przez oprogramowanie Portalu automatycznie.

 

Amator

Status Użytkownika Portalu nadany mu poprzez osiągnięcie  20 poleconych Analiz ("polecona analiza" do wyższego statusu to analiza polecona przez 3 użytkowników o statusie co najmniej Fotograf)  lub 20 Fotografii w GN,  bądź sumę 20 poleconych Analiz i Fotografii opublikowanych w Galerii Niskiej. Amator  ma prawo do: publikacji 2 Fotografii tygodniowo w Inferii, głosowania w Inferii, wystawiania Analiz z limitem 150 znaków, dodawania Fotografii do ulubionych, polecania Analiz, oceniania Fotografii w Galerii Niskiej Wysokiej, brania czynnego udziału w dziale Forum. Status nadawany przez oprogramowanie Portalu automatycznie.

 

Fotograf

Status Użytkownika Portalu nadany mu poprzez osiągnięcie 40  poleconych Analiz ("polecona analiza" do wyższego statusu, to analiza, która zostało polecona przez 3 użytkowników o statusie co najmniej Fotograf) lub 40 Fotografii w GN, bądź sumę  40 poleconych Analiz i Fotografii opublikowanych w Galerii Niskiej. Fotograf ma prawo do: publikacji 2 Fotografii tygodniowo w Inferii, głosowania w Inferii, wystawiania Analiz z limitem 150 znaków, dodawania Fotografii do ulubionych, polecania Analiz, oceniania Fotografii w Galerii Niskiej Wysokiej, brania czynnego udziału w dziale Forum. Status nadawany przez oprogramowanie Portalu automatycznie.

Honorowy

Status honorowy jest przyznawany Honorowym Członkom klubu Fotoferia Club oraz Użytkownikom, którzy uzyskali co najmniej 10 zdjęć w Galerii Wysokiej. Status Honorowy nie jest najwyższym dostępnym statusem dla Użytkownika, jest wyróżnieniem za dorobek fotograficzny   bez względu na aktywność   na Portalu. Status nadawany przez Właściciela Portalu.

 

PRO

Status PRO jest nadawany przez Właściciela Portalu na podstawie Rankingu. Minimalna liczba rankingowa dla statusu PRO wynosi 100. Do utrzymania statusu PRO  wymagana jest minimalna liczba akcji na miesiąc i wynosi 100, zgodnie ze statystykami. Statusy PRO przeliczane są pierwszego dnia nowego miesiąca i w przypadku nie osiągnięcia wymaganej liczby akcji, status spada na Fotograf automatycznie.

ART

Status ART jest nadawany przez Właściciela Portalu uznaniowo na podstawie sukcesów w konkursach klubowych, działalności klubowej, aktywności na Portalu i wysokiego poziomu prezentowanych zdjęć. Użytkownik, który nie udziela się na Portalu przez dłuższy czas utraci wyższy status. W tym przypadku status przejdzie na Honorowy (Użytkownik musi posiadać 10 zdjęć w GW) lub Fotograf. Status ART jest najwyższym dostępnym statusem dla Użytkownika na Portalu.

Ranking

Ranking to suma punktów za zdjęcia w GN, GW, KONTRA oraz za zdjęcia wyróżnione i polecane analizy do wyższego statusu, z tym, że:

- 1 zdjęcie w GW to 7 punktów

- 1 zdjęcie w GN lub Kontra to 1 punkt

- Zdjęcie dnia to 5 punktów

- Zdjęcie tygodnia to 10 punktów

- Zdjęcie miesiąca to 50 punktów

- Zdjecie roku to 100 punktów

 

 

Regulamin

Niniejszy regulamin.

 

Rejestracja

Procedura zakładania Konta na Portalu.

Statystyki Użytkowników

Statystyki to aktywność Użytkowników liczona na podstawie wystawionych komentarzy, głosów, analiz i ocen (tzw akcji). 100 akcji miesięcznie potrzebnych jest do utrzymania statusu PRO.  Każdy Uzytkownik po osiągnięciu 20 000 akcji otrzyma darmowe członkostwo w klubie i darmowy udział w konkursach organizowanych przez Portal. 06.11.2016 zostanie wypłacone 1000 zł najbardziej aktywnemu Użytkownikowi (aktywność liczona od listopada 2015 do października 2016).

 

Ustawa

Ustawa o prawie autorskim prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst pierwotny: Dz. U. 1994 r. Nr 24 poz. 83).

 

Użytkownik

Podmiot, osoba fizyczna lub prawna, który spełnia warunki określone w niniejszym Regulaminie, który dokonał  Rejestracji  na  Portalu, akceptując niniejszym postanowienia Regulaminu , w wyniku  czego publikuje za pomocą Portalu  na łamach Portalu swoje Fotografie  lub Fotografie,  co do których w pełni przysługują mu autorskie prawa majątkowe.

 

Zespół Portalu

 

Administrator

Podmiot odpowiedzialny za prawidłowe funkcjonowanie Portalu, w szczególności wyrażające się poprzez umieszczanie Fotografii, Analiz oraz komentarzy Użytkowników,  poprzez sprawowanie nadzoru nad spełnianiem wymogów technicznych przez Portal, moderowanie przebiegu dyskusji na Portalu zgodnie z poszanowaniem dóbr osobistych Użytkowników innych prawnie chronionych wartości oraz sprawowanie pieczy na wysokimi standardami artystycznymi Portalu.

 

Moderatorzy

Osoby powołane przez Właściciela Portalu w celu dbania o zgodne z Regulaminem użytkowanie Portalu.

 

Zespół Wspierający

Grupa Użytkowników Portalu powołana przez Właściciela Portalu w celu wspierania pracy Administracji i Moderacji oraz rozwoju Portalu.

 

Artykuł II. Warunki uczestnictwa

1. Użytkownikami Portalu mogą być osoby, które ukończyły 18 lat posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej w zakresie w jakim są uprawnione z tytułu autorskich praw majątkowych przez Autorów Fotografii.

 

2. Osoby fizyczne, które nie ukończyły lat 18, ale ukończyły lat 13 mogą stać się Użytkownikami Portalu w zakresie w jakim mogą zaciągać zobowiązania lub rozporządzać swoim prawem w świetle obowiązujących przepisów prawa.

 

3. Rejestracja Użytkownika Portalu następuje przez stronę internetową Portalu. W wyniku prawidłowej Rejestracji Portal tworzy dla Użytkownika Konto przypisane do nazwy (loginu) podanego przez Użytkownika wraz z przypisanym do loginu hasłem, wybranym przez Użytkownika. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po podaniu na stronie Portalu nazwy hasła (logowanie).

 

4. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta osobom trzecim.

 

5. Warunkiem uczestnictwa w Portalu jest posiadanie przez Użytkownika autorskich praw majątkowych w świetle definicji tego posiadania przez Ustawę, do publikowanych na stronach Portalu Fotografii. Fotografie publikowane przez Użytkowników na stronach Portalu nie mogą naruszać praw osób trzecich, a w tym w szczególności dóbr osobistych prawnie chronionych. Użytkownik zobowiązany jest do uzyskania stosownych zezwoleń od osób, których wizerunek rozpowszechnia na stronach Portalu.

WAŻNE: Publikując zdjęcie w Inferii lub Galerii Prywatnej użytkownić oświedcza, że posiada wszelkie autorskie prawa majątkowe do publikowanego obrazu oraz posiada zgodę na publikację wizerunku przedstawionych na nim osób. 

6. W przypadku zdjęć wykonanych na warsztatach i kursach fotograficznych Użytkownik zobowiązany jest do zamieszczenia stosownej informacji w opisie zdjęcia wg. poniższego schematu:

a) Informacja o warsztatach - nazwa, tematyka, prowadzący, data

b) informacja, które z elementów koncepcji, przygotowania, wykonania i edycji zdjęcia zostały wykonane samodzielnie, a które z udziałem kadry warsztatów oraz jak duża była ingerencja prowadzących

Informacje te są konieczne dla innych użytkowników w celu poprawnej oceny zdjęcia oraz dla Administracji przy decyzjach o promocji do Galerii Wysokiej oraz wyróżnieniach Zdjęcie Dnia, Tygodnia, Miesiąca, Roku.

7. Zespół Portalu zastrzega sobie prawo do usunięcia z Portalu wszelkich Fotografii, Analiz oraz komentarzy, których treść mogłaby naruszyć czyjekolwiek obiektywnie pojmowane dobra osobiste, uczucia religijne czy dobre obyczaje oraz w jakikolwiek inny sposób naruszałyby postanowienia niniejszego Regulaminu.

 

8. Fotografie, Analizy oraz komentarze na  stronach Portalu nie mogą w jakikolwiek sposób naruszać dobrego imienia Portalu. W przypadku zaistnienia w/w opisanej sytuacji Zespół Portalu zastrzega sobie prawo usunięcie w/w opisanych Fotografii, Analiz komentarzy oraz podjęcie wszelkich niezbędnych przewidzianych przez prawo środków.

 

9. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia przez niego autorskich praw majątkowych autorskich praw osobistych  lub jakichkolwiek praw osób trzecich w związku z korzystaniem z Portalu publikacją jego Fotografii na stronach Portalu. Zgodnie z powyższym właściciel lub podmiot posiadający tytuł prawny do Portalu zwolniony jest od odpowiedzialności  dotyczącej jakichkolwiek roszczeń osób trzecich z tytułu naruszeń autorskich praw majątkowych autorskich praw osobistych lub innych praw tych osób. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami z tytułu naruszenia ich praw w wyniku publikacji przez Użytkownika Fotografii, Analiz lub komentarzy w Portalu, wyłącznie Użytkownik będzie zobowiązany do poniesienia kosztów ewentualnego postępowania sądowego, kosztów zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań.

10. Użytkownik Portalu zobowiązuje się do przestrzegania zasad panujących na Portalu a w szczególności do:

a) Nie publikowania treści zmierzających do naruszenia praw lub dóbr osobistych Portalu, Użytkowników Portalu, oraz osób trzecich

b) Zachowania kultury wypowiedzi, nie publikowania treści o charakterze deklaracji politycznych, nie używania wulgaryzmów we wszystkich treściach umieszczanych na Portalu

c) Nie prowadzenia działań odwetowych w stosunku do innych Użytkowników Portalu 

d) Nie wprowadzania w błąd innych Użytkowników Portalu poprzez łączenie pozytywnego komentarza z negatywnym głosowaniem lub odwrotnie 

e) Nie wprowadzania z zewnątrz, wzniecania i kontynuowania konfliktów osobistych pomiędzy Użytkownikami Portalu przy wykorzystaniu, którejkolwiek z jego funkcjonalności

f) Nie publikowania na Portalu Fotografii naruszających granice dobrego smaku, obrażających uczucia religijne, zawierających treści rasistowskie i pornograficzne

g) Pełnej anonimowości fotografii w Inferii. Anonimowość zdjęcia w Inferii jest bardzo ważna bo nie może narzucać innym użytkownikom subiektywnego głosowania. Z tego względu:

- zdjęcia publikowane w Inferii nie mogą zawierać podpisów, znaków wodnych itp.

- nie powinny również zawierać opisów świadczących o ich autorstwie (linków do blogów, warsztatów fotograficznych itp.)

- prace będące fotomontażami nie mogą zawierać w opisach linków do materiałów źródłowych (możliwe jest dodanie takiego opisu, o ile to konieczne, po upływie 24 godzinnego okresu anonimowości).

 

Wszystkie zdjęcia nie spełniające powyższych kryteriów będą przenoszone do Ciemni lub usuwane z Portalu.

 

11. Użytkownik Portalu, który nie stosuje się do niniejszego Regulaminu otrzymuje od Administracji ostrzeżenie a w przypadku kontynuowania działań niezgodnych z Regulaminem konto Użytkownika może zostać zablokowane na czas określony 7 do 14 dni lub w przypadku drastycznych naruszeń bezterminowo. Możliwe jest także zastosowanie blokady możliwości publikacji treści (komentarze, Analizy, posty na Forum) – ban NON POST

 

12. Użytkownikiem czata może być każda osoba fizyczna, która zarejestruje się na Portalu i opłaci dostęp do czata. Użytkownik zobowiązuje się podczas korzystania z czata do przestrzegania obowiązującego w Polsce prawa oraz postanowień Regulaminu Portalu. Niedozwolone jest wykorzystywanie czata do innych celów - sprzecznych lub niewłaściwych - niż to wynika z charakteru i przedmiotu Portalu, a w szczególności niedozwolone jest:

a) rozpowszechnianie treści pornograficznych;

b) uprawianie działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej;

c) podejmowanie jakichkolwiek działań, poprzez które osoba lub podmiot je realizujący stara się wpływać na Użytkowników, działać na ich szkodę, szkodę Administratora lub innych podmiotów trzecich

13. Tapety (25.05.2015). W związku z wdrożeniem nowej prezentacji galerii Użytkownika w postaci aplikacji mobilnej dedykowanej na urządzenia mobilne z systemem Android i IOS wprowadza się nową galerię dostępną tylko na urządzenia mobilne zwaną Galerią Tapet. Użytkownik po wyrażeniu zgody na umieszczeniu zdjęcia w Galerii Tapet zapoznał się z faktem, że zdjęcia mogą być ściągane na urządzenia mobilne i wykorzystane jako "tło" danego urządzenia. Użytkownik aplikacji mobilnej ma prawo do ściągnięcia zdjęcia na własne urządzenie po uprzednim udostępnieniu zdjęcia na Portalu Facebook tylko i wyłącznie w celu ustawienia tapety (wszystkie inne czynności związane ze ściągniętą fotografią są zabronione). Użytkownik, który wyraża zgodę na publikację zdjęć w Galerii Tapet ma pełne do nich prawa majątkowe (określa to artykuł II Regulaminu) i zezwala dobrowolnie na ich wykorzystanie. Zgodę można w każdej chwili cofnąć.

 

Artykuł III. Prywatność dane osobowe.

1. Podane przez Użytkowników dane osobowe Portal gromadzi przetwarza zgodnie z obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z regulacjami zawartymi w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883).

 

2. W celu zapewnienia prywatności Użytkowników Portal nie udostępnia danych osobowych Użytkownika innym Użytkownikom.

 

3. W każdym momencie Użytkownik może żądać uzupełnienia, zmiany lub usunięcia przez Zespół Portalu swoich danych osobowych przetwarzanych w Portalu.

 

 

 

Artykuł IV. Korzystanie z Portalu.

1. Korzystanie z Portalu przez Użytkownika nie podlega żadnym opłatom. Użytkownik, który chce zwiększyć możliwości swojego Konta poprzez dodawanie plików o większych rozmiarach w większej liczbie na tydzień  może wykupić Członkostwo Fotoferia Club.

 

2. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Portalu jest bezpłatna Rejestracja. Rejestracja użytkownika nastąpi po podaniu przez niego danych oraz zaakceptowaniu go przez zespół Portalu. Potrzebne dane przeprowadzenia procesu Rejestracji będą zawarte w formularzu Rejestracji.

 

3. Korzystanie z Portalu przez Użytkownika oznacza zaakceptowanie przez niego niniejszego Regulaminu.

 

4. Zasady przyznawania praw publikowania prac, komentowania, polecania oraz oceniania regulowane są przez zasady użytkowania Portalu dostępne są na stronach FAQ.

 

5. Użytkownik udziela podmiotowi któremu przysługują prawa do Portalu nieodpłatnej licencji niewyłącznej do publikowania Fotografii, Analiz  oraz komentarzy jego autorstwa na okres w którym zarejestrowany jest jako Użytkownik Portalu. W/w licencja zostaje udzielona na następujących polach eksploatacyjnych: publikowanie Fotografii, Analiz komentarzy na stronach Portalu, publiczne udostępnienie Fotografii, Analiz   komentarzy, aby każdy mógł mieć dostęp do nich w czasie miejscu prze siebie wybranym, użycia Fotografii, Analiz oraz komentarzy w celach związanych z promocją reklamą Portalu jednak w sposób nienaruszający dóbr osobistych oraz autorskich praw osobistych Użytkowników oraz innych dóbr prawnie chronionych.

 

6. Użytkownik nie może zamieszczać na stronach Portalu treści o charakterze reklamowym, natomiast Portal zastrzega sobie prawo do umieszczania treści reklamowych na stronach Portalu na podstawie odrębnych umów, które również mogą być zawierane z Użytkownikami Portalu.

 

7. Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z faktem, że nie może skasować zdjęć z Inferii, Galerii Niskiej i  Wysokiej z poziomu własnego profilu. Ten zapis obowiązuje dla zdjęć wartościowych dla portalu w sensie artystycznym i szkoleniowym. Żadne ze zdjęć, które trafi do Inferii, Galerii Niskiej Wysokiej nie może zostać skasowane przez użytkownika z poziomu jego profilu jak również z Ciemni jeśli zostanie wystawiona co najmniej jedna analiza przez innego użytkownika. Pozostałe zdjęcia mogą byś skasowane z poziomu użytkownika. Ta procedura wynika z faktu, ż Zespół Fotoferii kieruje się dobrem portalu pracą włożoną w selekcję zdjęć przeprowadzanie analiz Zespołu pozostałych Użytkowników. Skasować zdjęcie może tylko Administrator po otrzymaniu wiadomości na team@fotoferia.pl.

 

8. Użytkownik może w każdej chwili zaniechać używania konta. Konta nie można skasować z poziomu profilu,  w takim przypadku Fotografie, Analizy oraz komentarze znajdujące się w Galerii Wysokiej, Niskiej Ciemni stanowić będą zasoby archiwum Portalu, co do których wykorzystania w archiwum w celach wyłącznie edukacyjnym związanych z systemem oceniania przyjętym w Portalu Użytkownik udziela nieodpłatnej licencji niewyłącznej na polu eksploatacyjnym dotyczącym wyłącznie publikacji Fotografii, Analiz komentarzy. W przypadku blokady konta Użytkownika wszystkie zdjęcia zablokowanego Użytkownika zostają ukryte dla pozostałych Użytkowników. Portal oświadcza, że z pozostawionych w ten sposób zdjęć na serwerze, w żaden sposób nie będzie czerpał korzyści finansowych i ma to na celu powrotu do stanu pierwotnego konta po usunięciu blokady. W przypadkach nagłych po uprzednim powiadomieniu z dwutygodniowym wyprzedzeniem Zespołu Portalu drogą mailową na adres: team@fotoferia.pl przez Użytkownika, Zespół Portalu skasuje wszelkie Fotografie oraz wskazane (podanie konkretnych linków) przez Użytkownika Analizy i komentarze Użytkownika

 

9. Fotografie, Analizy komentarze znajdujące się w archiwum będą używane przez Portal jedynie w celu udokumentowania systemu oceny danej Fotografii. Portal nie będzie czerpał z publikacji powyższych Fotografii, Analiz komentarzy żadnych korzyści finansowych.

 

Artykuł V. Administrowanie Portalem

1. Portal jest serwisem internetowym moderowanym co oznacza, że Administrator może usuwać Fotografie, Analizy oraz komentarze. Użytkownik może skontaktować się z Administratorem drogą mailową za pomocą adresu mailowego: team@fotoferia.pl.

 

2. Administrator zobowiązuje się dołożyć należytej staranności w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Portalu.

 

3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności z poniesione szkody lub utracone korzyści powstałe w wyniku:

 

- błędów programistycznych, technologicznych technicznych w funkcjonowaniu Portalu związanych z tym m.indkształceń odbioru publikowanych Fotografii.

 

- czasowego zawieszenia pracy Portalu

 

- nieprawidłowego korzystania przez Użytkowników z Portalu

 

- udostępnienia przez Użytkowników swoich kont osobom trzecim lub innym Użytkownikom Portalu

 

- skutków wejścia w posiadanie przez osoby trzecie danych dostępowych do Kont Użytkowników 

 

- utracenia przez Użytkownika Fotografii, Analiz oraz komentarzy opublikowanych na Portalu

 

- treści opublikowanych przez Użytkowników na stronach Portalu

 

- zaprzestania działalności Portalu

 

 

 

Artykuł VI. Postanowienia końcowe

1. Zespół Portalu może zmienić Regulamin uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach Portalu. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Portal, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w na stronach Portalu zmienionego Regulaminu. Dalsze korzystanie z Użytkowników z Portalu w przypadku w/w zmiany w razie wątpliwości poczytuje się za akceptację zmienionych postanowień Portalu.

 

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronach Portalu.

 

3. W razie unieważnienia jakichkolwiek postanowień niniejszego Regulaminu pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy chyba, że chyba że z okoliczności wynika, ż bez postanowień dotkniętych Regulamin byłby nieważny.

 

4. Zespół Portalu zobowiązuje się rozwiązywać wszelkie spory wynikłe z korzystania z niniejszego Portalu w sposób polubowny.

 

5. Zespół Portalu zastrzega sobie prawo do:

 

- wyłączania Portalu bez powiadomienia,

 

- wprowadzania zmian w dostępnych funkcjach, wprowadzania nowych funkcji, jak również ich usuwania,- zaprzestania świadczenia usług, po uprzednim powiadomieniu Użytkowników na łamach Portalu

 

6. Prawem właściwym dla rozwiązywanie wszelkich konfliktów związanych z korzystaniem z Portalu jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z korzystaniem z Portalu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

 

7. Nazwa Portalu, układ graficzny Portalu oraz treści zamieszczane przez Zespół Portalu na stronach Portalu podlegają ochronie prawnej.